Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

                                                                    PHÒNG KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ
                                                                             "Chất lượng là Vinh Dự"

  1. Nhân sự

- Bác sĩ CKI: 02

- Bác sĩ đa khoa: 01

- Cử nhân YTCC: 01

- Cử nhân XHH: 01

- Điều dưỡng TH: 01

- Dược sĩ trung cấp: 01

- Hộ sinh trung cấp: 01

- Kỷ sư tin học: 04

+ Trưởng Phòng: BS.CKI Đỗ Trường Đang

+ Phó Trưởng phòng: BS.CKI Võ Thanh Tính

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm Y tế.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức phối hợp tập huấn, đào tạo cho các viên chức trong đơn vị và tuyến dưới, phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị.

5. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong đơn vị, giữa Trung tâm Y tế với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm.

6. Phối hợp chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
9. Tổ chức công tác thường trực toàn đơn vị.

10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, dự phòng báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

13. Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện quản lý toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Y tế, bao gổm hệ thống mạng, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động khám chữa bệnh, nghiên cứu, đào tạo.

14. Xây dựng và định hướng, chiến lược và phát triển công nghệ thông tin để ứng dụng cho toàn bộ hoạt động của Trung tâm Y tế trong từng giai đoạn phát triển

15. Triển khai TT-GDSK bằng nhiều hình thức như: truyền thông trên loa đài của đơn vị, tờ rơi, băng rôn, áp phích, xe hoa…

16. Báo cáo hoạt động công tác TT-GDSK

17. Kiểm tra, chỉ đạo tuyến công tác truyền thông

18. Phối hợp với các khoa, phòng, TYT xây dựng kế hoạch phát triển các dịch vụ kỹ thuật, trang thiết bị y tế đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác khám chữa bệnh.

19. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Trung tâm Y tế để trình Giám đốc phê duyệt.

20. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng.

21. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.
III. Định hướng phát triển

- Ổn định nhân sự.

- Nâng cao cải tiến chất lượng bệnh viện.

- Phát triển thêm các kỹ thuật mới.

- Có báo cáo trong hội nghị khoa học TTYT.

- Không ngừng nâng cao hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức đào tạo chuyển giao kỹ thuật.

- Phát triển công nghệ thông tin theo thời đại.

 

 

 

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHƯỚC LONG
Địa chỉ: Ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu

Điện thoại: (84-0291)3 864 279
Cấp cứu: 02913.864.191

Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 18/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI