Qui trình khám chữa bệnh

PHỤ LỤC 1

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1313/-BYngày 22 tng 04 năm 2013 ca Btrưng B Y tế)

 

PHỤ LỤC 2

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNCÓ XÉT NGHIỆM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1313/-BYngày 22 tng 04 năm 2013 ca Btrưng B Y tế)

 

PHỤ LỤC 3

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNCÓ XÉT NGHIỆM VÀ CHN ĐOÁN NHNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1313/-BYngày 22 tng 04 năm 2013 ca Btrưng B Y tế)

 

PHỤ LỤC 4

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNCÓ XÉT NGHIM, CHN ĐOÁN HỈNHNVÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1313/-BYngày 22 tng 04 năm 2013 ca Btrưng B Y tế)

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHƯỚC LONG
Địa chỉ: Ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu

Điện thoại: (84-0291)3 864 279
Cấp cứu: 02913.864.191

Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 18/8/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI